Categories
News

อยากใช้ AI ในธุรกิจ เพื่อยกระดับองค์กรสู่ Digital Transformation ต้องเริ่มต้นอย่างไร ?

อยากใช้ AI ในธุรกิจ เพื่อยกระดับองค์กรสู่ Digital Transformation ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยี เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

และด้วยรูปแบบทางธุรกิจที่เชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น จึงเป็นผลให้องค์กรต่างปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภายในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ องค์กรจำเป็นต้องพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อน มิฉะนั้นการลงทุนทางเทคโนโลยีอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น การทำ AI Readiness Assessment เพื่อสำรวจและประเมินความพร้อมในการใช้ AI ขององค์กร จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทุกองค์กรหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพราะอะไร ? องค์กรนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้มากขึ้นในปัจจุบัน

การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจนั้น สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจที่หลากหลายของแต่ละองค์กรได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็น Data-driven Organization ด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้นั้น ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในทันที แต่ละองค์กรจำเป็นต้องมีการวางแผนในการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างเป็นขั้นตอนเสียก่อน

โดยขั้นตอนแรกที่องค์กรควรเริ่มดำเนินการ คือ การทำความรู้จักและประเมินศักยภาพขององค์กรคุณอย่างละเอียดว่า อยู่ในระดับใดของ Industry Standard (1.0 – 4.0) เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่อไปว่า จะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในส่วนใด และปรับปรุงรูปแบบการทำงานในด้านใดบ้าง เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุด

หากองค์กรไม่พร้อม แต่อยากเปลี่ยนแปลงต้องทำอย่างไร ?

เมื่อคุณพิจารณาเบื้องต้นแล้วว่า องค์กรของคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหลากหลายด้าน แต่อาจจะยังเห็นภาพรวมขององค์กรไม่ชัดเจน และไม่รู้ควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดี วิธีที่จะทำให้คุณเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้มากที่สุด นั่นก็คือการทำ AI Readiness Assessment ที่จะช่วยแนะนำว่าคุณควรปรับปรุงองค์กรในส่วนใดบ้าง เพื่อให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายและวางกลยุทธ์เพื่อไปสู่สิ่งที่คาดหวังต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากการประเมิน AI Readiness Assessment แล้ว การมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเช่นกัน เพื่อยกระดับองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่การเป็น Data-driven Organization ได้อย่างเต็มรูปแบบ

เพราะอะไร ? การทำ Digital Transformation จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา

การจะทำ Digital Transformation ให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นสำคัญ เนื่องจากการลงทุนพัฒนาทางเทคโนโลยี เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่ผิดพลาด

การมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา จึงจะช่วยให้คุณสามารถปรับทิศทางและกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ดีกว่า อีกทั้งยังสามารถวางระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานภายในองค์กรได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน

เพราะอะไร ? ธุรกิจคุณจึงควรประเมิน AI Readiness Assessment กับ Data Wow

Data Wow เป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการ Digital Transformation Solutions ชั้นนำ ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน AI โดยเฉพาะสำหรับการทำ AI Readiness Assessment ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจภาพรวมและศักยภาพขององค์กรทางด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี โดยสิ่งที่คุณจะได้รับจากการประเมินกับเรา ได้แก่

– Extensive Report คุณจะได้รับ report ที่ประกอบด้วยคะแนนประเมินในแต่ละด้านพร้อมคำอธิบายถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและแนวทางการจัดลำดับความสำคัญสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติ

– Free Consultation Session(s) คำปรึกษาเพิ่มเติมจาก Data Experts ที่จะช่วยในเรื่องของการจัดการและบริหารข้อมูลภายในองค์กรรวมถึงต่อยอดสู่การนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในการทำโครงการต่าง ๆ